Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de vereniging Tolkien Genootschap Unquendor, KvK-nummer 40446814. Het bestuur is bereikbaar via bestuur@unquendor.nl.

De vereniging respecteert de privacy van al haar leden en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn.

We willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

Unquendor is afhankelijk van de bijdrage van de leden bij het verwezenlijken van onze doelen zoals verwoord in de statuten van de vereniging. Met het aanvinken van het akkoord bij het aanmelden als lid van de vereniging verklaar je akkoord met het verwerken van de door jou opgegeven persoonsgegevens door Unquendor binnen de kaders van de doelen van de vereniging. Van bezoekers aan onze website die niet als lid inloggen, verwerken wij alleen IP adres voor statistische analyse.  Daarnaast maakt de website gebruik van cookies, zie ons cookiestatement.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Unquendor is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Er zijn door ons beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal. En we verwijderen gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben.

Je persoonsgegevens  worden  ook gebruikt om je te informeren met nieuwsbrieven. Toestemming hiervoor is onderdeel van je inschrijving als lid van de vereniging.

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als je toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze vereniging/stichting.

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van het doel van onze vereniging

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het onderhouden van communicatie tussen het bestuur en de leden, en tussen de leden van de vereniging onderling.

Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

  • Je kunnen informeren over activiteiten van de vereniging, of activiteiten van anderen indien deze passen bij het doel van de vereniging.
  • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en (wettelijke) verplichtingen.
  • Onze leden kunnen helpen met elkaar in contact te treden.

Om je te kunnen informeren over activiteiten maakt Unquendor gebruik van je e-mailadres, tevens om je te bereiken via social media kanalen, zoals Facebook.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Unquendor verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Wel maken we gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens maximaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

  1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
  2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Unquendor van je gegevens. Aangezien de enige grondslag voor verwerking van je gegevens het lidmaatschap van de vereniging is, staat dit gelijk aan het opzeggen van het lidmaatschap, waarna je gegevens verwijderd zullen worden (met in acht name van de wettelijke termijnen).
  3. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Unquendor in algemene zin, zowel bij Unquendor als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan diverse links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.